Daw Bența

ThermoSan

ThermoSan

O nouă combinaţie de lianţi pe bază de răşini siliconice cu particule Nano-Quarz integrate, destinată obţinerii de faţade curate, cu uscare rapidă. TermoSan este protejat împotriva atacului algelor şi a fungilor

COMANDĂ MAI MULTE DETALII PE CAPAROL.MD

Domeniu de aplicare

Vopsea pentru fațade de înaltă performanță cu un avantaj decisiv: structurile nano-cuarț reticulate organic formează o rețea cuarțoasă tridimensională, densă, mineral-dură, împotriva murdăriei păs-trând astfel fațadele curate un timp mai îndelungat.

Datorită combinației speciale de lianți și rășini siliconice se obțin vopsitori hidrofuge a faţadelor, cu o înaltă permeabilitate la vaporii de apă, care asigură o uscare rapidă după ploaie sau umezeala ge-nerată de rouă. Se aplică pe tencuieli minerale și sintetice (organice), vopsite sau nevopsite. Ther-moSan poate fi folosită ca strat de finisaj pe toate suprafeţele uzuale ale sistemelor de termoizo-laţie, de ex. tencuieli pe bază de răşini sintetice, răşini siliconice, răşini silicatice şi ciment.

Proprietăți

 • respinge murdăria datorită tehnologiei nano-cuarț
 • cea mai înaltă stabilitate a culorilor
 • este prevăzută cu un conservant ce protejează stratul de vopsea împotriva atacului algelor și fungilor
 • cu o înaltă permeabilitate la CO2.
 • microporoasă

Material de bază

Combinație de emulsie de rășină siliconică și liant hibrid inovator pe bază anorganică/organică.

Ambalaj/Capacitate recipient 

 •   Ambalaj standard: 12,5 lt.
 •   ColorExpress: 1,25 l, 7,5 l, 12,5 l

Culoare

Alb.
Alte nuanțe sunt disponibile în sistemul de colorare computerizată ColorExpress. La comandarea unei cantități mai mari de 100 litri din aceeași culoare, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuan-țat în fabrică. Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înaintea aplicării pro-dusului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de șar-jă/colorate identic.
ThermoSan se poate de asemenea nuanța manual cu maxim de 20% coloranți adecvați AmphiCo-lor. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantități de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare.
Culorile intense pot avea o putere de acoperire mai scăzută. Din acest motiv, în cazul acestor culori, este recomandată aplicarea unui strat prealabil într-o culoare pastel similară, pe bază de alb. Even-tual, poate fi necesară aplicarea unui al doilea strat de acoperire.
Rezistența culorii conform fișei BFS nr. 26:
Clasa: A
Grupa: 1

Grad de luciu

Mat, G3

Depozitare

Depozitați într-un loc răcoros și păstrați containerele închise ermetic.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 13 300:

 •   Granulaţia maximă < 100 μm, S1
 •   Densitate: cca. 1,5 g/cm3
 •   Grosimea stratului uscat: 100-200 μm, E3
 •   Rata permeabilității la apă (valoare w): < 0,1 [kg/(m2 • h0,5)] (scăzută), W3
 •   Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer sdH2O (valoare sd): < 0,14 m (ridicată) V1 

Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606/Definirea domeniilor de aplicare

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

-

-

-

+

+

(–) nu este recomandat / (○) recomandat dar condiționat / (+) recomandat

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Pentru pregătirea stratului suport vă rugăm să consultați și fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor”.

Pregătirea suprafeței

Suprafețele afectate de alge sau fungi se curăță mai întâi cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu. Apoi, aceste suprafețele se spală cu Capatox sau FungiGrund și se lasă să se usuce bine. 

În cazul aplicării vopselei pe sisteme de termoizolaţie se vor respecta indicațiile din fișa BFS nr. 21. Vopseaua se pot aplica doar pe sistemelor de termoizolaţie intacte. Pentru suprafeţele care nu sunt intacte vă sugerăm sistemul Capatect-Renovierungssystem (sistem de renovare a termoizolațiilor).
Pe sistemele de termoizolaţie cu polistiren nu pot fi utilizate grunduri pe bază de solvenţi cu excepția lui AmphiSilan-Putzfestiger. La utilizarea de vopsea colorată, gradul de luminozitate trebuie să fie >20. Pentru un grad de luminozitate < 20 este posibilă aplicarea lui Muresko CoolProtect cu o valoare TSR ≥ 25.

Sisteme de termoizolaţie intacte, noi sau existente, având ca strat final tencuieli pe bază de răşini sintetice, rășini siliconice, var (PIc) var-ciment (PII) /rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1 N/mm2:
Tencuielile vechi se curăţă umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fii de maxim 60 °C şi presiunea de maxim 60 de bari. După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Aplicarea ThermoSan se face conform cu tipul tencuielilor existente și cu indicaţii legate de suprafaţa suport prezentate în continuare. 

Tencuieli din grupele de mortare Pic, PII şi PIII / rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1 N/mm2:
Tencuielile noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%, cu un adaos de 5% apă. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare
Pic, PII sau PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare. 

Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile normal absorbante se va aplica direct ThermoSan, cu un adaos de maxim 5% apă. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Tiefgrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund AmphiSilan-Putzfestiger. 

Tencuieli decorative silicatice noi: Se vopsesc cu produsele silicatice din gama Sylitol® NQG-W.

Vopsele și tencuieli silicatice vechi: Suprafeţele aderente se curăţă mecanic sau cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale în domeniu. Suprafeţele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire şi şlefuire. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. 

Plăci de fibrociment (cu și fără fibre de azbest): A se vedea instrucțiunile din fișa BFS nr. 14; pentru plăcile de azbociment respectați TRGS 519. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor”. Plăcilor expuse integral li se tratează inclusiv partea posterioară şi canturile. Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer pentru evitarea apariției eflorescențelor de calcar. 

Plăci aglomerate din așchii de lemn cu liant de ciment:
Datorită alcalinității puternice a plăcilor aglomerate din așchii de lemn cu liant de ciment, trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 EP-Uniprimer pentru evitarea apariției eflorescențelor calcaroase. Ca strat intermediar, ThermoSan se va dilua cu 5% apă. 

Tencuieli portante pe bază de răşini sintetice sau răsini siliconice:
Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund AmphiSilan-Grundierfarbe sau AmphiSilan-Putzfestiger. Tencuielile noi pe bază de răşini sintetice sau răşini siliconice se vor vopsi fără o pregătire prealabilă.

Suprafeţe portante cu vopsele de dispersie, dispersie silicatică sau siliconice:
Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale în dome-niu. Acordați atenție verificării stratul suport conform fișei BFS nr. 20. 

Vopsitoriile vechi cu următoarele proprietăți:
Ușor absorbante, solide, uscate, portante: vezi secțiunea Instrucțiuni de aplicare Absorbție moderată: CapaGrund Universal diluat cu max. 3% apă.
Puternic absorbante: AmphiSilan Tiefgrund sau AmphiSilan Putzfestiger. 

Straturi vechi de finisaj pe sisteme de termoizolație:
- Foarte absorbante, solide, fisuri fine: AmphiSilan Putzfestiger
- Cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.13 Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase): Se aplică un stat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger.
- Lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe): Se șlefuiesc. Se aplică un strat de grund cu Ca-paGrund Universal. În cazul în care, după șlefuire, suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Dupa-Haftgrund. 

Vopsele și tencuieli fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, respec-tând reglementările legale în domeniu sau alte măsuri adecvate. În cazul curățirii umede, continua-rea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe; pe suprafețele absorbante, făinoase, nisipoase se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. Se aplică un strat intermediar cu AmphiSilan-Compact. 

Zidărie din cărămidă aparentă: Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de sub-stanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără crăpături. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenţi Duparol. 

Zidărie din gresie calcaroasă: Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau fără incluziuni străine decolorante cum ar fii nisipul sau argila. Rostuirea trebuie efectuată fără a rezulta fisuri. Se curăță suprafețele cretoase/făinoase. Eflorescențele de sare se periază uscat. A se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 2. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Tiefgrund. 

Suprafețe cu eflorescențe de sare: Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se apli-că un strat de grund cu Dupa-grund. Vopsirea suprafețelor cu eflorescențe de sare trebuie conside-rată un risc pentru care nu ne putem asuma responsabilitatea deoarece, chiar și după cel mai teme-inic tratament, aceste eflorescențelor pot reapărea. 

Defecte:
Micile defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith-Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc. 

Respectați informațiile tehnice ale produselor menționate.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau cu rola.
Pentru aplicarea prin pulverizare recomandăm produsul ThermoSan Nespri-TEC aplicabil în sistem de pulverizare Nespri-TEC.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund: Conform instrucțiunilor de la secțiunea „Pregătirea suprafeței”
Strat intermediar: Se aplică ThermoSan diluat cu max. 5% AmphiSilan Tiefgrund sau apă.
Strat final: Se aplică ThermoSan diluat cu max. 5% apă.

Consum

Cca. 150-200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determi-nă prin efectuarea de probe. 

Pentru a se obține cea mai bună protecție împotriva fungilor și a algelor, este necesar a se aplica două straturi de vopsea cu un consum cumulat de minim 400 ml/m2, rezultând o grosime medie a stratului de cel puțin 200 μm. Fiecare strat suplimentar, cu un consum de cel puțin 200 ml/m² pe strat, crește grosimea stratului cu încă aproximativ 100 μm. Pe suprafețe rugoase consumul este corespunzător mai mare.

Condiții la aplicare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: 
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață după 2-3 ore și se poate revopsi după 12 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Uneltele se spală cu apă imediat după utilizare. Respectați reglementările privind apele menajere.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

ThermoSan este un produs prevăzut cu un conservant ce protejează stratul de vopsea împotriva apariției fungilor și a algelor. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. 

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). 

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează cu suficientă apă de ex. după ploi abundente repetate. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și, după o expunere de scurtă durată, se îndepărtează în totalitate prin spălare. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. Aceste urme de scurgeri nu apar în cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare. 

Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (vezi fișa BFS nr. 25).

Certificare

 • Permeabilitate la apă a vopselei ThermoSan
 • Rezistența vopselei ThermoSan la infestarea cu fungi și alge
 • Eficacitatea protecție în film a vopselei ThermoSan

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați dis-persarea în mediu. A se utiliza la șlefuire un filtru de praf P2. Nu inspirați spray-ul. Utilizați pentru protecție filtre combinate A2/P2. 

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, amestec de 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. 

În conformitate cu Regulamentul European 528/2012 acest produs este definit ca un “articol tratat” (nu un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 2-octyl-2H-isotiazol-3-on (nr. CAS 26530-20-1), Pyrithionzink (nr. CAS 13463-41-7), Terbutryn (nr. CAS 886-50-0).

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colec-tare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

GISCODE BSW50
(cod vechi: M-SF01F)

Compozitie

Rășină hibridă (acrilat/silicat organică) răşină siliconică, dioxid de titan, silicaţi, carbonat de calciu, minerale de umplutură minerale, apă, agent peliculogen, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă, amestec de clormetilizotiazolinonă și metilizotiazolinonă (3:1)), conservanți în peliculă (octilizotiazolinonă, terbutrină, zinc pirition)

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regă-sesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro